Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Chất bổ

KÍCH SỮA NHIỀU-CON MẬP HƠN - TCCS 90;2013/HN
BỘT SỮA CHO HEO CON - TCCS 92:2013/HN
ĐẠM SỮA CAO CẤP - TCCS 91:2013/HN
CUNG CẤP CÁC VITAMIN, CHẤT ĐIỆN GIẢI - TCCS 40:2013/HN
BỔ GAN - GIẢI ĐỘC - LỚN NHANH - TCCS 40:2013/HN
TĂNG GIẢI ĐỘC - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - TĂNG TRỊ BỆNH - TCCS 97...
TĂNG ĐỒNG ĐỀU - TĂNG TRỌNG LƯỢNG - TCCS 98:2013/HN

Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO