Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 233
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Sản phẩm thủy sản

XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG-XỬ LÝ KHÍ ĐỘC
KHỬ NH3, N02, VÀ BÙN ĐÁY AO.
Tăng trọng nhanh-Kích thích miễn dịch, Gỉam khí độc.
LÀM SẠCH NƯỚC AO VÀ TẠO TẢO TỰ NHIÊN - TCCS 78:2013/HN
HỖN HỢP MEN SỐNG VÀ VITAMIN CAO CẤP - TCCS 02:2012/HN
GIAI ĐỘC GAN, THẬN - TĂNG MIỄN DỊCH TCCS 01:2012/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO