Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 233
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

PREMIX

CHỐNG NỨT MÓNG-ĐỰC KHỎE TINH - TCCS 03:2013/HN
ĐẺ CON SAI-NHANH ĐỘNG DỤC - TCCS 03:2013/HN
ĐẺ CON SAI-NHANH ĐỘNG DỤC - TCCS 03:2013/HN
TĂNG ĐỎ MÀO - PHÒNG BẠI LIỆT - TCCS 03:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO